Avís Legal

TITULARITAT DEL DOMINI

El titular del lloc web allotjat a la URL www.orfeobadaloni.cat, així com el domini orfeobadaloni.cat, (en endavant Web) és l’Associació Orfeó Badaloní (en endavant l’Orfeó), les dades d’identificació de la qual són les següents:

  • Associació Orfeó Badaloní
  • CIF: G-58533506
  • Seu: Marina 48 – Badalona (08912) – Barcelona
  • Secretaria: Enric Borràs 19-21 – Badalona (08912) – Barcelona
  • Contacte: 93 384 37 13   |   info@orfeobadaloni.cat
  • Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 528.

SOBRE L’AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal regula l’accés al Web i la seva utilització per part dels seus usuaris, de manera que l’accés i navegació pel Web comporta l’acceptació d’aquest Avís Legal.

UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL WEB

Acceptant l’Avís Legal, l’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal del Web, l’Orfeó es reserva el dret de impedir, limitar, suspendre i terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

L’Orfeó posa els seus esforços per mantenir el Web actualitzat i en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los. No obstant això, no podem garantir la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’Orfeó no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, l’Orfeó  no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que l’Orfeó pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACIONS

Des del Web, l’Orfeó permet a l’usuari donar-se d’alta i de baixa del nostre servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, propers actes, etc. Aquest servei de subscripció comporta l’autorització per part de l’usuari de permetre a l’Orfeó utilitzar les dades personals facilitades per a l’enviament d’informació i notícies relacionades amb la entitat.

POLÍTICA EN MATÈRIA D’ENLLAÇOS (links)

a) Enllaços amb el web de l’Orfeó

L’Orfeó permet a tercers incloure enllaços en un lloc web que dirigeixin al Web, sempre i quan el contingut d’aquest lloc no sigui nociu, violent, raciste, denigrant, etc, o resulti inapropiat o no pertinent en relació amb l’Orfeó.

L’enllaç no implica que l’Orfeó avali, promocioni, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, l’Orfeó procedirà a la revocació del consentiment atorgat al web enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs.

En conseqüència, l’Orfeó no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

El contingut del Web, així com els diversos elements (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc.) que s’hi inclouen, són de propietat intel·lectual de l’Orfeó, o dels respectius propietaris als qui s’ha demanat autorització expressa per poder utilitzar-les al Web.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus continguts o els signes distintius de l’Orfeó.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial l’Orfeó, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

PROTECCIÓ DE DADES

Com a norma general, la utilització del Web no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals a l’Orfeó, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa anteriorment esmentada (o aquella que la pugui complementar o substituir), per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Tota la informació relacionada amb el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris es regulen a la Política de Privacitat.

JURISDICCIÓ

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.